Revisjon 8

Brukerhåndbok notposer

  1 INNLEDNING

   

   

  HubSpot Video

   

  1.1 Oppbygging av brukerhåndbok for notposer

  Brukerhåndbok for notposer produsert av Egersund Net, består av en generell del samt brukerveiledninger tilpasset den enkelte notpose konstruksjon.

  Brukerhåndboken inneholder følgende hovedoverskrifter, i henhold til krav som er gitt i NS 9415 og Nytek-forskriften:

  • Informasjon om produsent og produktidentifikasjon
  • Notposen og dens bestanddeler
  • Transport og lagring av notpose
  • Montering av notpose
  • Grensesnitt mot andre hovedkomponenter
  • Drift
  • Vedlikehold

  1.2 Revisjonsendring

  Her er de viktigste endringene i revisjon 8, februar 2022:

  REV.NR DATO OMFANG HENVISNING
  8 01.02.2022 Ny avdeling lagt til - Kvalsund Punkt 2.1
  8 01.02.2022 Ny type bunnløkke Punkt 3.2
  8 01.02.2022 ENCA notpose - oppdatert informasjon Punkt 3.3
  8 01.02.2022 Skadedyr Punkt 4.3
  8 01.02.2022 Informasjon om plassering av bunnring Punkt 6.2.1
  8 01.02.2022 Informasjon om glidelodd Punkt 6.2.2
  8 01.02.2022 Ny informasjon om rengjøring av notposer i sjø Punkt 7.2
  8 01.02.2022 Informasjon om vasketid på brukte notposer på service Punkt 8.4

   

  1.3 Symbolforklaringer

  KRAV
  KRAV

  Symbolet er plassert ved tekster som beskriver krav

  OBS
  OBS

  Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og annet oppdretter bør være obs på

  TIPS
  TIPS

  Symbolet beskriver tips og råd i forbindelse med montering og håndtering av notposen

  RØMMINGSFARE
  RØMMINGSFARE

  Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og/eller operasjoner som kan føre til fare for rømming av fisk

  2 PRODUSENT OG PRODUKTINFORMASJON

  2.1 Kontakt

  Ved spørsmål om notposer, kontroll og vedlikehold, kontakt vårt hovedkontor eller nærmeste serviceavdeling. 

  HOVEDKONTOR
  Egersund Net AS
  Svanavågveien 30
  N-4373 Egersund
  Telefon: +47 51 46 29 60
  E-post: post@egersundgroup.no
  www.egersundnet.no 

  MicrosoftTeams-image (11)

   

  SERVICEAVDELINGER

  Egersund Net AS, avdeling Egersund
  Telefon: +47 51 46 29 60

  Egersund Net AS, avdeling Kristiansund
  Telefon: +47 51 46 29 60

  Egersund Net AS, avdeling Brønnøysund
  Telefon: +47 51 46 29 60

  Egersund Net AS, avdeling Vesterålen
  Telefon: +47 76 14 00 00

  Nofi Oppdrettservice, avdeling Kvalsund
  Telefon: +47 99 50 59 48

  Egersund Net AS, avdeling Austevoll
  Telefon: +47 55 08 85 10

  Egersund Net AS, avdeling Rørvik
  Telefon: +47 51 46 29 60

  Egersund Net AS, avdeling Vevelstad
  Telefon: +47 51 46 29 60

  Nofi Oppdrettservice, avdeling Skjervøy
  Telefon: +47 77 69 80 01

  2.2 Dokumentasjon

  En notpose skal ha et produktsertifikat som inneholder informasjon om dimensjonsklasse, gyldighetsperiode og detaljer om notposen og materialene den er bygd opp av. I tillegg så skal det foreligge brukerhåndbok og eventuelle servicekort. Denne type dokumentasjon skal være tilgjengelig på lokaliteten.

  Produktsertifikat

  2.3 Identifikasjon av notpose

  Hver enkelt notpose har et unikt produksjonsnummer. Alle produksjonsrelaterte opplysninger, samt servicehistorikk, registreres og lagres med referanse til produksjonsnummeret. På hver notpose er det montert 3 identifikasjonsmerker; 2 stk montert på topptau og 1 stk montert ved senter av bunn. Identifikasjonsmerkene har følgende opplysninger: Produsent, produksjonsår, produksjonsnummer, dimensjonsklasse, notposens form og størrelse, samt type notlin.

  På firkant-poser (ENS og ENR) monteres et eget spesielt merke i hvert av hjørnene på topptauet.
  ID merke

  Info ID-merking

   

  2.4 Gyldighetsperiode

  KRAV
  En notpose kan ikke brukes til oppdrett av fisk uten gyldig dokumentasjon.

  Gyldighetsperiode for en ny notpose er 24 måneder. Produktsertifikatets gyldighetsperiode starter når notposen settes i sjø, men høyst 12 måneder etter utstedelsesdato. Etter 24 måneder skal en notpose ha et gyldig servicekort som vedlegg. Et servicekort kan forlenge notposens gyldighetsperiode med maksimalt 24 måneder, forutsatt at krav til reststyrke og generell tilstand er tilfredsstillende.
  Et servicekort kan kun utstedes av et sertifisert serviceverksted. Alle Egersund Net sine serviceavdelinger er sertifisert som servicestasjon i henhold til NS 9415. Se NS 9415 for utfyllende krav til gyldighetsperiode og eventuell forlengelse av slik gyldighet. 

  2.5 Net-Reg

  Net-Reg er en brukervennlig utstyrslogg som også dekker behovet for sjekklister og dokumentasjon av fortøyning. Med dette verktøyet har oppdretter full oversikt over sine lokasjoner samt status på det tekniske utstyr. Ved både interne og eksterne revisjoner brukes verktøyet til å ta frem blant annet   anleggssertifikat, tegninger, dokumentasjon og sertifikater på hver enkelt komponent i hele anlegget. Net-reg egner seg også godt til loggføring.
  Videre informasjon om kundeportalen kan du få ved å ta kontakt med en av våre serviceavdelinger. 

  2.6 Endring, ombygging og utvidelse

  All endring, ombygging og utvidelse av notposer skal skje i samråd med Egersund Net. Ved endringer som medfører at opplysninger i produktsertifikatet ikke lenger stemmer, må notposen produktsertifiseres på nytt.

  2.7 Avvik og håndtering av feil

  KRAV
  Dersom det blir avdekket feil eller mangler ved notposen, skal dette straks meldes fra til vår salgsrepresentant eller til en av våre serviceavdelinger. Type feil eller mangel vil være avgjørende for hvilke tiltak som skal iverksettes, om feil eller mangel skal utbedres på stedet, om notposen må returneres til nærmeste serviceavdeling eller om feil eller mangel er av en slik karakter at det kan vente til notposen blir sendt inn til ordinær service.

   

  3 NOTPOSEN OG DENS BESTANDDELER

   

  HubSpot Video

   

  3.1 Definisjoner

  BASSENGMÅL Flytekragens omkrets
  BESKYTTELSESNOT Ekstra notlin montert utenpå senter bunn av notpose, for å beskytte mot eventuelt gnag eller predatorer
  BUNNLØKKE Montert på bunntauet. Kun bunnløkker montert ved krysstau / løftetau kan brukes til løfting eller utspiling av notposen
  BUNNRING Ramme som gir vekt og utspiling (av bunn) for notpose. Vanligvis produsert i plast og festet til flytekragen ved hjelp av kjetting eller tau
  BUNNTAU Horisontalt tau i overgangen mellom side og bunn i notposen
  BØTING Reparasjon av hull i notlinet ved å lage nye masker for å erstatte de som er ødelagt
  DIMENSJONERENDE BRUKSTID Den forutsatte tidsperioden notposen er tiltenkt til oppdrett av fisk forutsatt nødvendig vedlikehold, uten at det er nødvendig med omfattende reparasjoner
  DOKUMENTERT KOMPETANSE Skriftlig bevis på at praktiske og teoretiske ferdigheter er innfridd i forhold til krav i en foreliggende pensum- eller opplæringsplan
  DYBDE SIDER Vertikal dybde målt fra hovedtau til bunntau
  DYBDE SENTER Vertikal dybde målt fra hovedtau til dypeste punkt (senter) i utspilt notpose
  DØDFISKHÅV Redskap for fjerning av død fisk fra notposen
  FLYTEKRAGE Ramme som gir oppdrift og feste for notpose. Vanligvis produsert i plast (ringer) eller i stål
  FORSTERKNING Områder i notposen som bli forsterket med dobbel notlin. Typisk i senter av bunn og overgang mellom side/bunn. I tillegg kan en ha forsterkning i vannlinjen der det er fare for gnag mellom flytekrage og notpose
  GYLDIGHETSPERIODE Periode notposen er godkjent for bruk, målt fra når notposen tas i bruk
  HALVMASKE ALengde på maskeside målt fra senter til senter av to påfølgende sammenføyninger. Se skisse i punkt 3.4
  HELMASKE/ MASKELENGDE Avstand mellom senter av to motstående sammenføyninger i samme maske når denne er strukket helt ut. Se skisse i punkt 3.4
  HJØRNEMERKE Merke som er festet i toppløkke i hjørner på notposer som er firkantet
  HOPPENETT Del av notpose plassert mellom topptau og hovedtau
  HOVEDKOMPONENT Som hovedkomponent regnes notpose, fortøyning, flytekrage og flåte
  HOVEDTAU Horisontalt tau plassert under topptau, der notposen er festet til flytekragen
  HS Dimensjonerende signifikant bølgehøyde, med 50 års returperiode
  HÅVTAU Tau til montering og løfting av dødfiskhåv
  IDENTIFIKASJONSMERKE Fastmontert identifikasjonsmerke med opplysning om produksjonsnummer
  IMPREGNERING Bruk av impregnering er med på å forlenge levetiden til notposen. Impregnering generelt vil beskytte notlin og tau mot UV-stråling, mens kobberholdig impregnering vil redusere groe på notlin under vannlinjen, samt gjøre notlinet stivere i sjø
  INNFESTINGSLØKKE Montert på hovedtauet og skal brukes til innfesting av notposen til flytekragen
  INNFESTINGSTAU Tau brukt til innfestning av notposen til flytekrage. Monteres i notposens innfestningsløkke
  KLAMMER Komponent på plastring/flytekrage som holder ringene sammen
  KOBLINGSTAU/ NAVLESTRENG Tau som er montert mellom senter ytter- og innerbunn
  KRYSSTAU Fortsettelse av sidetau, som alene eller sammenføyd med andre krysser bunnen til motstående sidetau
  LIFTUP System for oppsamling av dødfisk
  LIFTUP LOMME Lomme montert i senter bunn av notpose, for tilpassing av Liftup
  LYSÅPNING Innvendig avstand mellom to motstående sammenføyninger i samme maske når den er strukket helt ut (samme som maskeåpning)
  LØFTETAU Sidetau som fortsetter som krysstau i bunnen av notposen
  MAGEBAND Horisontalt tau (ett eller flere) plassert mellom hovedtau og bunntau
  MASKEÅPNING Innvendig avstand mellom to motstående sammenføyninger i samme maske når den er strukket helt ut. Se skisse i punkt 3.4
  MIDLERTIDIG UTBEDRING Utbedring av skade på notpose som er i bruk, for å forhindre rømming
  NOTLIN Nett brukt i notpose
  NOTPOSE Komplett sammensatt pose av notlin for å holde oppdrettsfisk på plass
  NS 9415 Norsk standard med krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift av alle hovedkomponenter samt flytende oppdrettsanlegg som helhet
  NYTEK FORSKRIFTEN Forskrift som skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene
  OMFAR Antall halvmasker pr alen (1 alen = 62,75 cm)
  OMKRETS Notposens omkrets målt langs hovedtauet
  OPPHALERTAU Løst tau på utsiden eller innsiden, festet i løkke ved bunntau og går opp langs et løftetau
  PRODUKSJONSNUMMER Unikt nummer for identifisering av notposen
  PRODUKTSERTIFIKAT

  Sertifikat som bekrefter at notposen er produsert i samsvar med krav NYTEK- forskriften og NS

  9415, og at notposen er godkjent for bruk til oppdrett av fisk
  SENTERLODD Lodd montert under senter bunn
  SENTERLODDPOSE/ SPAGETTIPOSE Kjegleformet notpose uten notlin fra bunntau og ned til ”spissen”
  SENTERLODDTAU/ SENTERLODDTAU Tau som går fra bunntau og ned i ”spissen”
  SENTER RING Ring i senter bunn av notposen
  SERVICEKORT Bekreftelse på at notposen er kontrollert og godkjent i henhold til krav i NS 9415
  SIDETAU Vertikalt tau i notposen
  SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste tredjedelen av bølgene i en registrering
  SOLIDITET Et mål på hvor mye av not arealet som dekkes av notlin
  SPISSPOSE Kjegleformet notpose med notlin helt ned i ”spissen”
  STRØMHASTIGHET Vannhastighet på lokaliteten
  TOPPLØKKE Løkke montert på topptauet
  TOPPTAU Øverste horisontale tau på notposen
  TOTAL DYBDE Dybde til innfestingspunkt for utspilingssystem på en notpose av type spisspose eller senterloddpose/spagettipose
  UTSPILINGSSYSTEM Lodd eller bunnring som skal bidra til å opprette notposens tredimensjonale form
  VS Dimensjonerende strømhastighet med 50 års returperiode

   

  3.2 Konstruksjon

  Notposen består hovedsaklig av notlin og tau. Tau utgjør rammeverket, der alle belastninger påført notposen skal tas opp av tauene. Alle tau har en funksjon, og det er viktig å ta hensyn til at ikke alle tau er ment å ta opp alle typer belastninger.

  Oppslag Konstruksjon-1

   

  3.3 Typebetegnelse

  Egersund Net bruker følgende typebetegnelser på de ulike typer notpose konstruksjoner

  ENC - Egersund Net Circle

  ENC med bunnring
  ENC med enkeltlodd

   

  ENC

  • Rettvegget sikelformet notpose
  • Passer til PE flytekrage
  • Stor utnyttelse av volum
  • Kan benyttes uavhengig av vanndybden og med ulike loddsystemer som bunnring eller enkelt lodd

   EKSEMPEL TYPEBETEGNELSE
   ENC 160 3040 60, der
  • 160 angir omkrets
  • 3040 angir dybde målt fra hovedtau til bunntau og til senter bunn
  • 60 angir antall sidetau

  ENCL - Egersund Net Circle Lift

  • ENCL - Egersund Net Circle Lift
  • Passer til PE flytekrage
  • Samme som ENC men forberedt for montering av bunnring direkte i notposen, med ekstra mageband og innfestingspunkt for montering til flytekrage. Normalt ca 5 meter under hovedtau.

  ENCK - Egersund Net Circle Kombi

  • ENCK - Egersund Net Circle Kombi.
  • Passer til PE flytekrage.
  • Samme som ENC men med storfisk notlin  i øverste del av sidenog smolt notlin i nederste del samt bunn.
  • Brukes som kombi notpose der oppdretter monterer notposen slik at øverste del (storfisk) er over vannflaten når han setter ut smolt. Når fisken er stor nok senkes resten av notposen ned slik at volumet blir større.
  • Se Brukerhåndbok for Kombiposer for mer informasjon.

  Utsnitt 2_kvadrat

  Utsnitt som viser kombipose der storfiskdelen er festet til rekkestøtte på flytekrage

  skisseA12_kvadrat

  Kombipose med notlin tilpasset storfisk i øvre del og liten fisk (smolt) i nedre del.

  ENCA - Egersund Net Circle Angled

  ENCA med bunnring

  ENCA med bunnring

  ENCA med senterloddtau

  ENCA med senterlodd

   

  ENCA

  • Vinklet sirkelformet notpose.
  • Passer til PE flytekrage.
  • Stor utnyttelse av volum.
  • Bunnring eller senterloddtau kan benyttes til utspilingssystem.

  EKSEMPEL TYPEBETEGNELSE
  ENCA 160 223252 60, der

  • 160 angir omkrets
  • 223252 angir dybde målt fra hovedtau til bunntau, til senter bunn i notpose og til senter av senterloddtau/spagettitau
  • 60 angir antall sidetau

  ENCC - Egersund Net Circle Coned

  ENCC1

   

  ENCC
  • Konet sirkelformet notpose
  • Passer til PE flytekrage
  • Et enkelt lodd benyttes til utspiling
  • Har mindre volum enn ENC og derfor produseres den ofte med større dybde.
  • Trenger normalt større dybde i havet enn ENC
  • Må ha innerbunn for å sikre god håndtering av dødfisk og for å redusere risiko for gnag fra dødfisksystem

  EKSEMPEL TYPEBETEGNELSE
  ENCC 160 354555 60, der

  • 160 angir omkrets
  • 354555 angir dybde målt fra hovedtau til bunntau, senter innerbunn og senter ytternumm
  • 60 angir antall sidetau

  ENS - Egersund Net Square

  ENS

  ENS

  • Passer til kvadratisk stålanlegg
  • Utspiling normalt med enkelt lodd

  EKSEMPEL TYPEBETEGNELSE
  ENS 25x25 2035 34, der

  • 25x25 angir omkrets
  • 2035 anigir dybde målt fra hovedtau til bunnring og til senter bunn
  • 34 angir antall sidetau

  ENR - Egersund Net Rectangular

  ENR

  ENR

  • Passer til rektangulære stålanlegg
  • Utspiling normalt med enkelt lodd
  • Brukes ofte som èn notpose i to kvadratiske stålanlegg

  EKSEMPEL TYPEBETEGNELSE
  ENR 25x53 2035 32, der

  • 25x53 angir omkrets
  • 2035 angir dybde målt fra hovedtau til bunntau og til senter bunn
  • 32 angir antall sidetau

  3.4 Maskestørrelser

  Halvmaske

  Halvmaske
  Halvmaske er lengde på maskeside målt fra senter til senter av to påfølgende sammenføyninger.

  Helmaske

  Helmaske 2
  Helmaske er avstand mellom senter av to motstående sammenføyninger i samme maske når denne er strukket helt ut.

  Maskeåpning

  Maskeåpning 2
  Maskeåpning (lysåpning) er innvendig avstand mellom to motstående sammenføyninger i samme maske når denne er strukket helt ut. 

  3.5 Forutsetninger og begrensninger

  HubSpot Video

  KRAV
  Notposer fra Egersund Net er produsert og sertifisert for oppdrett av fisk. Notposen skal ikke brukes til annet formål enn dette. Maskestørrelse i notposen skal være tilpasset den fisk den er beregnet for, og den skal hindre at små fisk rømmer gjennom maskene i en intakt not.

  Notposen skal i hele sin brukstid ha en reststyrke i notlinet som tilfredsstiller krav i NS 9415. En notpose som ikke lenger tilfredsstiller krav til styrke skal ikke benyttes til oppdrett av fisk.

  Det vil alltid kunne være forskjell i de dimensjoneringsgrunnlag som er benyttet ved utforming av de enkelte hovedkomponenter. I et totalsystem vil den komponent som er utformet etter de laveste miljøkrav være retningsgivende for godkjenning av totalanlegget. For eksempel kan en flytekrage være godkjent til å tåle større bølger og strømforhold enn en notpose.

  Samspill mellom notposen og de øvrige komponenter i et totalsystem er viktig. En sterkt begrodd notpose vil medføre økt belastning på not, flytekrage og fortøyning, samt gi dårligere oksygentilførsel til fisken. Notposen skal være tilpasset flytekragen slik at posen står riktig i sjøen. Bruk av lodd og andre utspilingssystem skal være tilpasset notposen.

   

  3.6 Last og lastfordeling

  OBS

  De største lastene som påføres notposen opptrer normalt i innfestingen til flytekragen. Dette er derfor viktige sjekkpunkt ved rutinemessig og særskilt ettersyn. Et annet kritisk punkt er ved montering og bruk av utspilingssystem.

  Belastning som påføres notposen varierer veldig med strøm og bølgeforholdene på lokaliteten, samt type utspilingssystem som benyttes. Feil montering av utspilingssystem kan gi skjev belastning og kan medføre riving i notlinet. Løfting av notposen i høy hastighet vil også medføre store belastninger og mulig svekkelse eller riving av notlinet.
  Informasjon om tillatte laster og loddvekter oppgis i produktsertifikatet.

  3.7 Dimensjonsklasser

  HubSpot Video

   

  Alle notpose design skal være godkjent for en gitt dimensjonsklasse. Dette bestemmes ut fra notposens omkrets og dybde til senter, samt størrelse på miljølastenes dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) og dimensjonerende strømhastighet (Vs).

  3.7.1 Fastsettelse av dimensjonsklasser

  For lokaliteter med dimensjonerende, signifikant bølgehøyde lavere enn 2,5 meter og dimensjonerende strømhastighet mindre enn 0,75 m/s skal dimensjonsklasse fastsettes på grunnlag av notposens omkrets og totale dybde - i henhold til NS 9415 8.6.3, tabell 8.


  Dersom en lokalitet har dimensjonerende signifikant bølgehøyde over 2,5 m og/eller strømhastigheten større eller lik 0,75 m/s, skal det kun benyttes notposer godkjent for dimensjonsklasse 0. Det samme gjelder dersom notposen har en dybde til senter som er større enn 40 m og en omkrets større enn 169 m. 

  Oppdretter må kjenne til dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) og dimensjonerende strømhastighet (Vs) på sin lokalitet. Dersom en eller begge miljøparameterne overstiges, må oppdretter forsikre seg om at de notposer som benyttes er sertifisert i henhold til relevante miljølaster samt merket med dimensjonsklasse 0. Det må utføres egne beregninger for notposer i dimensjonsklasse 0.

  Krav til bruddstyrke i notlin og krav til tau som monteres på notpose, fastsettes i NS 9415, punkt 8.6.4, tabell 9 og 10.

  3.8 Dødfisk

  HubSpot Video

  OBS

  Stor mengde dødfisk i bunnen av notposen kan utgjøre en risiko, med tanke på økt belastning i notposen eller andre tilknyttede komponenter. Selv om notposen i seg selv kan klare store mengder dødfisk, kan den massen som dødfisk utgjør skape store dynamiske krefter når oppdrettsanlegget beveger seg. Disse kreftene kan i ekstreme tilfeller bli så store at de utgjør en fare for havari av notpose og/eller flytekrage. Oppdretter må ha hyppig tilsyn med mengde dødfisk, samt utarbeide en beredskapsplan som beskriver tiltak i forbindelse med massedød av fisk i en notpose.

  Vekt av dødfisk i sjø antas å være ca. 5-10 % av reell vekt i luft. Dette er ikke et vitenskapelig dokumentert forholdstall, og kan kun brukes som et estimat i forbindelse med vurdering av tilstanden i notposen med tanke på store mengder dødfisk. 

  4 TRANSPORT OG LAGRING

   

  HubSpot Video

   

  4.1 Mottak

  RØMMINGSFARE
  Ved mottak av notpose skal emballasjen sjekkes for skader. Synlige skader i emballasje er et tegn på at noe har tilstøtt notposen under transport. I slike tilfeller må notposen kontrolleres før bruk, og Egersund Net samt transportør skal varsles.

  Når notposen skal transporteres, er det svært viktig å se til at tau og notlin ikke hekter seg fast og revner. Aller helst bør notposen lagres i original emballasje. Da er notposen lettere å transportere og faren for skader reduseres. Notposen skal alltid kontrolleres etter montering til flytekrage. Dette er et krav selv om notposen kommer direkte fra serviceverksted.

  4.2 Flytting av notpose

  OBS
  Dersom oppdrettsanlegget skal flyttes med notpose montert i flytekragen, må slepet utføres svært forsiktig. Eventuelle utspilingssystem skal fjernes samt at slepehastighet ikke må overskride den strømhastigheten som notposen er godkjent for. 

   

  4.3 Lagring av notposer

  Notposer skal lagres på en slik måte at de ikke utsettes for ytre påvirkning som kan medføre skade på filament, tau eller notposen som helhet. Materialene i notposen tar lett skade av varme, og notposen må derfor ikke lagres i nærhet av varme kilder. Det må heller ikke utføres arbeid som innebærer sterk varme i nærheten av notposen, som for eksempel sveisearbeid. Når notposen er mottatt av oppdretter, er det oppdretters ansvar å se til at notposen blir forsvarlig lagret.

  Notposen skal beskyttes mot lengre tids påvirkning av sterkt sollys. I de fleste tilfeller vil original emballasje være tilstrekkelig beskyttelse mot vær og sollys, samt at en lettere vil kunne observere eventuelle ytre påkjenninger notposen kan ha blitt utsatt for under lagring. Lagring innendørs er å betrakte som det beste lagringsstedet for en notpose. Alle notposer bør stå lagret på palle. Dette gjelder også selv om notposen er pakket i sekk med løkker som er sertifisert for løft. Dersom notpose er pakket i sekk med løkker, er det viktig å kontrollere kapasitet på løkker før løft blir utført. Notposer må ikke slepes langs bakken, da dette kan føre til skader på notpose. Oppdretter må kontrollere at skadedyr som mus og rotter ikke har vært i kontakt med notpose under lagring.

  5 MONTERING

   

  HubSpot Video

   

  5.1 Kontroll av dokumentasjon - sjekkpunkt før montering

  Før notposen tas i bruk, skal oppdretter forvisse seg om at all dokumentasjon (produktsertifikat, servicekort, brukerhåndbok) er tilgjengelig og i samsvar med notposens identifikasjonsnummer. Sjekk at notposen ivaretar krav til bølge og strøm på aktuell lokalitet, og at den har rett maskestørrelse. Emballasjen sjekkes for skader. Synlige skader på emballasjen er et tegn på at noe har tilstøtt notposen under transport eller lagring. Notposen må i slike tilfeller kontrolleres spesielt. 
  TIPS
  Egersund Net anbefaler at en person med erfaring fra denne type operasjoner, blir utpekt som ansvarlig for selve monteringen. Montering av notpose kan være en risikofylt operasjon, og utpekt ansvarlig person må se til at alle andre deltagere følger de retningslinjer og rutiner som oppdretter har utarbeidet for montering av notpose, samt at nødvendig sikringsutstyr benyttes. Montering og håndtering av notposer skal ikke utføres under vær- og strømforhold som medfører risiko for skade på personell eller utstyr.

  5.2 Løfting

  OBS
  Godkjent løftestropp skal brukes for å løfte notposen på plass.

  Dersom notposen er pakket i sekk så må det kontrolleres at løkkene på sekken er godkjent for løft. Ved all løfting skal notposen behandles skånsomt og kontrollert.

   

  5.3 Behov for ekstraredskaper ved montering av notpose

  Notposer kan ha stor vekt. Det anbefales derfor at det benyttes en eller flere arbeidsbåter med tilstrekkelig krankapasitet ved montering av notpose. Videre anbefales bruk av nokk eller vinsj til å hale notposen på plass. Dette er risikofylte operasjoner og oppdretter må ha gode rutiner for denne type arbeid for å unngå klemskader.

  Ekstra tau som festes i notposen, eller annet utstyr som benyttes i forbindelse med montering, må fjernes etter bruk. Dette for å unngå at løse tauender blir liggende å flyte i sjøen og utgjøre en risiko for riving eller svekking av notposen dersom tauet hekter seg fast i arbeidsbåt eller lignende.

  5.4 Montering i flytekrage

  HubSpot Video

  OBS
  Fremgangsmåten for montering av notpose i flytekrage kan variere avhengig av størrelse, tilgang på utstyr og personell samt den enkelte oppdretters rutiner og erfaringer.

  Notposer er vanligvis pakket med bunnen nederst og toppen øverst.    

  • Sørg for at toppen av notposen er festet/sikret før utsett av notpose starter.
  • Bunnen løftes ut først. Senter bunn festes til båt eller flytekrage, dette vil da fungere som en sikring av notposen mens montering til flytekrage pågår. Det vil også være enklere å montere eventuelt senterlodd.
  • Resten av notposen løftes over bord inntil bare øverste del av notposen gjenstår.    
  • Første innfestingsløkke monteres. Dersom det skal benyttes bunnring, eller annen type utspilingssystem som krever forankring i flytekragen, må oppdretter forsikre seg om at første innfestingspunkt er ved et løftetau. Innfestingsløkken på løftetauet må monteres ved et punkt på flytekragen som er forberedt for innfesting av notposen samt utspilingssystem.
  • Innfestingsløkker festes i flytekragen etter hvert som arbeidsbåten drar notposen bortover langs flytekragen. Sørg for at topp- og innfestingsløkker monteres riktig overfor hverandre. Fortsett til ca. halve omkretsen av flytekragen. Notposen ligger nå dobbelt.
  • Fest taustropper i toppløkkene som skal monteres på motsatt side av flytekragen. Pass på at rett løkke kommer på rett sted, slik at disse kommer på riktig sted når de er dradd over.
  • Dra så resten av notposen over til motsatt side og fest de resterende        innfestingsløkkene.
   TIPS
   TIPS - bruk av blåse: Det kan være lurt å feste blåser til toppen av notposen når den skal dras over til motsatt side av flytekragen. Da vil notposen unngå å synke.
  • Sjekk at alle innfestingsløkkene er i bruk og at de er forsvarlig montert.      Innfestingsløkken må ikke heises for høyt opp slik at knuten blir liggende å gnage mot flytekragen. Dette kan svekke løkken og den kan ryke. Se punkt 6.1.

  Montering i flytekrage

   

  5.5 Kontroll etter montering

  HubSpot Video

  RØMMINGSFARE
  En notpose skal kontrolleres etter montering, selv om notposen er ny eller kommer direkte fra service. Egersund Net anbefaler en visuell inspeksjon etter at notpose og utspilingssystem er montert i flytekragen for å avdekke eventuelle skader eller feil som kan ha oppstått under montering.

  • Sjekk at alle innfestingsløkker er montert forsvarlig
  • Sjekk at utspilingssystem ikke er i kontakt med notposen
  • Sjekk at hoppenettet ikke bærer vekten av notposen
  • Sjekk at det ikke er hull i notlin i notposen
  • Fortøyningssystemet må være montert korrekt og på en slik måte at notposen ikke kommer i kontakt med det

   

  6 GRENSESNITT MOT EKSTRAUTSTYR OG ANDRE BESTANDDELER

  HubSpot Video

   

  6.1 Innfesting av notpose til flytekrage

  KRAV
  Notposen skal være tilpasset flytekragen den monteres i. Alle notposer har egne løkker som skal benyttes til innfesting. Antall løkker varierer, men uansett så skal plassering av innfestingspunkt på notposen stemme overens med flytekragen den monteres i.
  Det er kun løkker montert på hovedtauet som skal benyttes til innfesting i flytekragen. All belastning notposen blir påført, blir overført til flytekragen via innfestingsløkkene. Løkker montert på topptau skal ikke benyttes til innfesting av notpose til flytekrage. Disse er kun ment for løft (gjelder løkker på løftetau) og innfesting av hoppenett.

  Det benyttes tau til innfesting av løkke, i enkelte tilfeller båndstropp. Løkke må monteres til flytekrage på en slik måte at den ikke utsettes for slitasje; den må ikke monteres for stramt inntil rekkestøtte (se illustrasjoner under). 

  Det anbefales at tau til innfesting monteres i løkke på notpose før den skal festes til flytekrage. Dette vil gjøre selve monteringen enklere. Det kan med fordel spleises et øye i ene enden av innfestingstauet, dette blir tredd i innfestingsløkken. Anbefalt lengde på innfestingstau er 3-5 meter, da kan man tre tauet 2 ganger gjennom løkke og få en enda sterkere innfesting.


  Dimensjon på tau til innfesting kommer an på størrelse på notpose.
  På notposer med omkrets til og med 100 meter, anbefales å benytte minimum          16 mm tau.
  På notposer med omkrets større enn 100 meter, anbefales å benytte minimum   
  18 mm tau.

  Rett montert løkke

  Løkke riktig montert

  Rett montert

  Løkke riktig montert

  Feil montert løkke

  Løkke feil montert

  Feil montert

  Løkke feil montert

  6.2 Montering og håndtering av utspilingssystem

  RØMMINGSFARE
  Ved bruk av utspilingssystem, må oppdretter forsikre seg om at dette ikke kan skade notposen eller annet viktig utstyr. Et utspilingssystem skal kun festes til notposen i punkt som er konstruert for dette. Vekt av utspilingssystem må ikke under noen forhold påføre notposen belastning som overskrider kapasiteten til løkkene som benyttes. Maksimalt tillatt last i innfestingspunkt for utspiling, er oppgitt i notposens produktsertifikat.

  6.2.1. Bunnring eller enkeltlodd i bunnløkker

  Ved bruk av bunnring eller enkeltlodd i bunnløkker, er det kun løkker som er beregnet for løfting som skal benyttes til utspiling. Disse løkkene er montert på bunntau der sidetau fortsetter som krysstau i bunn. Maksimal tillatt last i innfestingspunkt for utspiling er oppgitt i notposens produktsertifikat.

  Det anbefales at bunnring plasseres dypere enn bunntau på notpose, ca 45 grader. Man vil da få en bedre utspiling. Lenge på tau til infesting tilpasses avstand mellom bunnløkker på notpose og bunnring. Se brukerhåndbok for merd/flytekrage for mer informasjon om montering av notpose til bunnring. 

  6.2.2 Innfesting av glidelodd

  Ved bruk av glidelodd til utspiling av notpose, er det montert et lodd som henger på bunnringsopphenget. Bunnløkke på notpose er montert til glideloddet, og dette loddet beveger seg langs bunnringsopphenget. Dersom det er montert mageband på notpose, kan glidelodd monteres der også. Løkke på mageband er da montert til glidelodd i bunnringsoppheng. 

  Glidelodd

   

  6.2.3 Senterlodd

  Lodd skal fires sakte ned med eget tau til vekten overføres til notposen. Dette gjøres etter at notposen er forsvarlig festet i flytekragen. Vekt er avhengig av notposens størrelse, strømforhold etc. Maksimalt tillatt last i innfestingspunkt for utspiling er oppgitt i notposens produktsertifikat. Pass også på at lodd ikke kommer i kontakt med fortøyninger under sjø.

  Montering lodd

   

  TIPS

  Det kan være lurt å montere et tynt tau helt øverst der loddtau monteres i flytekrage. Dette som en sikkerhet dersom loddtau i senter av notposen skulle ryke, og loddet blir hengende etter tauet som er festet i flytekragen. Et tynt tau vil ryke når det får belastning fra lodd, og det vil unngå skjev belastning på flytekrage.

  Lodd montert

  6.3 Montering og håndtering av dødfisksystem

  OBS
  Dødfiskhåv, liftup eller andre systemer for oppsamling av fisk skal gjøre det lettere å fjerne dødfisk fra notpose. Dødfisk fjernes jevnlig. Dette blant annet for å forhindre at annen fisk/predatorer begynner å bite på den døde fisken fra utsiden – dette kan svekke notlinet og føre til skade på notpose.

  Utstyr som benyttes i forbindelse med dødfisk-oppsamling, må ligge i senter av bunnen i notposen – der det er forsterkning i notlinet. Dødfisksystem kontrolleres i forbindelse med oppdretter sitt rutinemessige ettersyn. Dersom det benyttes gjennomgående tau til dødfiskhåv, så skal tau til lodd under notposen være så langt at loddet ikke kommer i kontakt med notposen. Dette reduserer belastningen i notposen når dødfiskhåven dras opp. Håvtau som benyttes må være tilpasset notposen, og i henhold til anbefalinger fra notprodusent. Se Brukerhåndbok for dødfiskhåv for mer informasjon.

  6.4 Ekstrautstyr

  Ekstrautstyr som er montert på flytekragen eller i notposen må sikres tilstrekkelig, slik at det ikke kan komme i kontakt med notposen. Utstyr som ikke brukes skal fjernes. 

  Eksempel på ekstrautstyr kan være dødfiskhåv, lift up, fòrslanger, kamera, taknett og rensefisk-skjul. 

  6.4.1 Gjennomføring av komponenter i notlin på notpose

  HubSpot Video


  Det anbefales at fòr-slange monteres mellom hoppenett og rekkverk på flytekrage, ved å knytte tau rundt rekkverk og fòr-slange. La det gjerne være litt slakk på tauet, slik at slangen henger med litt avstand til rekkverk – det vil føre til mindre fare for slitasje på slangen. Bruk gjerne flere tau som sikring. 
  Kontrollèr jevnlig at slangen ikke kommer i kontakt med rekkverk eller hoppenettet i notposen.

  I noen tilfeller må komponenter føres gjennom notlin i notpose, dette kan for eksempel være slange til dødfisksystem. Før dette kan skje, må notlinet sikres ved at det monteres en plate i hoppenettet på notposen. Denne er fremstilt av PE eller PA 6. Hull i senter av platen skal være tilpasset komponenten som skal føres gjennom notlinet. Platen monteres i hoppenettet på notposen, over vannlinjen. Den blir sydd inntil et sidetau, for å sikre at den holder seg i rett posisjon. Etter at den er montert, skjæres et hull ut i senter av platen. Hullet skjæres så lite som mulig. Det skal være noe slakk i hoppenettet der platen er montert, slik at det ikke blir belastning i notlinet. Dersom det er fòrslange eller slange til dødfisksystem som føres gjennom notlinet, skal slange festes med tau til rekkestøtte/ gangbane – dette som en sekundærsikring.

  OBS
  Det må utarbeides sjekkliste for platen, og denne må inngå i oppdretter sin rutinemessige kontroll av anlegget. Plate og gjennomføring kontrolleres også etter uforutsatte hendelser som uvær eller sterk strøm.

  Sjekk at plate er intakt, og at den ikke har belastning eller slitasjeskader.

  Sjekk at komponent som er ført gjennom notlinet i notposen ikke er utsatt for belastning.
  Ved spørsmål om montering, ta kontakt med Egersund Net.

   

  Ved anløp med båt må oppdretter sørge for at båten legger til på riktig side i forhold til strømretningen, slik at båten ikke kommer i kontakt med notposen. Man må være oppmerksom på at strømretningen kan endre seg under en arbeidsoperasjon. Lasting og lossing av fisk til og fra notpose må utføres på en slik måte at notposen ikke skades.

   

  Gjennomføring

  20190416_093112

  7 DRIFT

  HubSpot Video

   

  7.1 Anløp med båt

  Oppdretter og båtfører må passe på at redskaper som benyttes ikke kommer i kontakt med notposen på en slik måte at den blir utsatt for gnag. Det samme gjelder ved andre arbeidsoperasjoner som utføres, for eksempel avlusing.

  7.2 Rengjøring av notpose i sjø

  Rengjøring av notpose i sjø må gjøres på en skånsom måte, slik at notposen ikke påføres skader.  

  Rengjøringsutstyr må ikke benyttes på måter som kan føre til skader på notposen.
  Notposen må kontrolleres etter rengjøring, og dette må loggføres.

  For å komme frem til den beste praksis i forbindelse med rengjøring av notposer i sjø, så er det viktig med god dialog mellom oppdretter, leverandør av notpose, impregnering og rengjøringstjenester. Oppdretter må gjennomføre risikovurderinger for å komme frem til de beste løsninger i forbindelse med rengjøring av notposer, for å ivareta notposen sin levetid og for å forhindre at notposen påføres skader. 
  Det anbefales at vanntrykk ved rengjøring av notpose i sjø ikke overstiger 100 bar. 

  7.3 Håndtering av notposen i forbindelse med arbeidsoperasjoner

  Korrekt behandling av notposen er viktig for levetiden. Det er mange arbeidsoperasjoner som utføres regelmessig, og disse kan utføres på ulike måter avhengig av type anlegg, tilgjengelige redskaper, driftsformer osv. Det må utarbeides prosedyrer og rutiner som er tilpasset driftsform i forbindelse med den enkelte arbeidsoperasjon.
  OBSEksempel på slike arbeidsoperasjoner kan være:
  • Utsett av notpose
  • Skifte av notpose
  • Avlusing eller annen form for behandling av fisk
  • Bruk av perleband
  • Levering av fisk

  OBS
  Følgende generelle forhold skal tas hensyn til for å redusere risikoen for skader under håndtering av notposen:

  • Sjekke vær- og strømforhold
  • Ha kjennskap til notposens konstruksjon før operasjonen starter
  • Ha tilstrekkelig bemanning og utstyr for å sikre forsvarlig håndtering
  • Fjern belastning fra utspilingssystem før løfting
  • Notposen skal aldri løftes etter notlinet
  • Løft notposen kun etter løftetau, eller via opphalertau som er montert ved et løftetau

  7.4 Bruk av perleband/kuleline

  HubSpot Video
  HubSpot Video

   

  Perleband/kuleline er et redskap som benyttes for å redusere volumet i en notpose, hovedsakelig i forbindelse med levering, sortering eller behandling av fisk. Vanligvis består perleband/kuleline av flere flottører tredd inn på et tau. Perleband/ kuleline blir dradd under notposen, inntil volumet er tilstrekkelig redusert.

  Før operasjonen starter, må utpekt ansvarlig person må se til at alle andre deltagere følger de retningslinjer og rutiner som oppdretter har utarbeidet for operasjonen.

  Perlebandet/kulelinen skal kontrolleres før bruk, og eventuelle gamle taurester må fjernes.


  OBS
  Dersom det oppdages kuler eller flottører som har skader, så må disse fjernes før bruk. Eventuell belastning fra lodd fjernes fra notpose før operasjonen starter. Ekstrautstyr må sikres eller fjernes, eksempelvis strømledninger eller rensefisk-skjul.

  Når perlebandet er i bruk, så må arbeidsoperasjonen overvåkes. Man må bruke stor aktsomhet og sørge for minst mulig risiko for notposen, og ha fokus på fiskevelferd og HMS. Man må dra så sakte som mulig og følge med at perlebandet/kulelinen ikke hekter seg i notlinet.  

  For mer informasjon om denne redskapen, se Brukerhåndbok for perleband/kuleline.

  7.5 Skifte av notpose

  HubSpot Video


  Det kan være behov for å skifte en notpose mens den inneholder fisk. Hovedsaklig gjøres dette enten ved å tre ny notpose under den gamle, eller ved å sy den sammen med eksisterende notpose for så å dra den på plass i flytekrage.

  Skifte av notpose er en risikofull operasjon, og utpekt ansvarlig person må se til at alle andre deltagere følger de retningslinjer og rutiner som oppdretter har utarbeidet for skifte av notpose, samt at nødvendig sikringsutstyr benyttes. Håndtering/skifte av notpose skal ikke utføres under vær- og strømforhold som medfører risiko for skade på personell og utstyr. Før skifte av notpose må ekstrautstyr som befinner seg inne i eller ved notposen sikres slik at det ikke kan føre til skade på notposen. Dødfisksystem og lodd fjernes før operasjonen starter.

  OBS  Et notskifte må overvåkes underveis, for å se til at det ikke oppstår hendelser som kan føre til rømming av fisk. Ny notpose monteres til flytekrage, og dødfisksystem og lodd kan monteres. Notpose inspiseres.

   

   

  7.6 Fjerne notpose fra flytekrage

  HubSpot Video

   

  Når en notpose er tømt for fisk, så må denne fjernes fra flytekragen. Etter bruk kan den leveres inn til en servicestasjon for resertifisering, eventuelt kassering dersom den ikke oppfyller krav i henhold til NS 9415.

  Før notpose blir tatt ut av flytekrage, må man sørge for at all fisk er tatt ut og at eventuell død fisk er fjernet fra notpose. Dersom det må skjæres hull ved senter bunn for å fjerne rester av død fisk, så anbefales det å ikke skjære inntil et krysstau. Det anbefales også å skjære hullet så lite som mulig. Dette vil redusere tidsbruk ved en reparasjon / resertifisering. Dersom det er montert kroker til rekkverk på flytekrage, så må disse fjernes eller beskyttes. Dette for å forhindre at notposen hekter seg fast og skader notposen unødvendig.

  Sjekk strømretning – notposen tas opp mot strømmens retning. Dersom notpose er utspilt med bunnring, så må notposen løsnes fra denne. Dette gjøres ved å løfte bunnring opp til overflaten, eller ved at dykker svømmer ned og skjærer notpose løs fra bunnring.

  OBS! Sørg for at det skjæres i tau som er festet mellom notpose og bunnring – ikke i selve bunnløkken. Start med å ta tak i løkke på bunntau eller i senter bunn av notposen. Ta notposen om bord i båt litt etter litt.
  • Fjerning av notpose fra flytekrage skal kun utføres når vær- og strømforhold tillater det.
  • Person med erfaring fra slike operasjoner må være ansvarlig.
  • Sørg for å benytte sertifisert løfteutstyr gjennom hele prosessen.
  • Sørg for å bruke riktig verneutstyr i henhold til oppdretter sine rutiner.               

  7.7 Spesielle miljøforhold

  7.7.1 Strømforhold

  Ved sterk strøm kreves det ekstra ettersyn av notposen. Innfestingsløkker må kontrolleres. Det må kontrolleres at notposen er tilstrekkelig utspilt, og at dødfisksystemet er plassert i senter bunn.

  7.7.2 Uvær

  Ved fare for uvær må innfestingsløkker, tau, notlin, utspilings- og dødfisk-system kontrolleres. Dette må gjøres igjen i etterkant av et uvær.

  7.7.3 Is i vinterperioden

  Utsatte lokaliteter kan få utfordringer med drivis om vinteren, samt med is og snø på hoppenettet. Oppdretter må være oppmerksom på dette, og finne løsninger som hindrer belastning eller skade på notposen.

  TIPS         
  Dersom det kommer is på hoppenettet, så kan dette være et tips:    

  • Fest hoppenettet inntil rekkestøtte på flytekrage - bruk tynn tråd.
  • Tau som vanligvis brukes til innfesting av hoppenett, festes som vanlig – bortsett fra at det henges på med god slakk.
  • Dersom det kommer is som tynger hoppenettet ned, så ryker den tynne tråden og hoppenettet går ned i sjøen. Dermed smelter isen. Tauet med slakk holder hoppenettet oppe, så mye at det ikke er fare for at hoppenettet går for langt ned mot vannet.

  7.8 Risikovurdering - kritiske punkt

  RØMMINGSFARE
  Notposen er konstruert slik at all belastning skal tas opp i tauene.

  Det finnes likevel noen kritiske faktorer som kan føre til skade på notpose:

  • Ytre påvirkninger som for eksempel uvær eller sterk strøm
  • Kontakt mellom notpose og flytekrage som kan føre til gnag og slitasje
   • Feil montering av innfestingsløkke
   • Rur og blåskjell
  • Kontakt mellom notpose og fortøyning, utspilingssystem eller annet ekstrautstyr, som kan føre til gnag og slitasje
  • Mangelfull fjerning av dødfisk, som kan føre til at predatorer lager hull i notlinet i       forsøk på å få tak i den døde fisken
  • Feil håndtering av notposen som gir økt eller feil belastning
  • Sterk begroningsvekst, som følge av at notposen har stått for lenge i sjøen

  Bevisstgjøring av personell som behandler notposen, og som har ansvar for daglig  tilsyn, vil i mange tilfeller redusere risikoen for at uhell med rømming oppstår.

  8 VEDLIKEHOLD

  8.1 Generelt

  HubSpot Video

   

  Vedlikehold av notpose er avgjørende for å få best mulig produksjon av fisk. For å sikre optimal levetid for en notpose, er det viktig at den kontrolleres jevnlig når den står i sjø. Kontroll og ettersyn skal avdekke eventuelle unormale tilstander, og være med på å forhindre rømming av fisk.

  Oppdretter må etablere rutiner for tilsyn av notposen når den står montert i flytekrage og så lenge det er fisk i notposen. Den som skal gjennomføre ettersyn må ha kunnskap om notposen, størrelse og form samt ha erfaring fra oppdrettsanlegg, slik at vedkommende er i stand til å observere eventuelle unormale hendelser. Alt ettersyn og vedlikehold skal loggføres.
  KRAV
  I selve notpose konstruksjonen er det normalt ingen deler som skal vedlikeholdes eller skiftes av oppdretter. Fastmonterte løkker, tau og notlin skal kun skiftes av sertifisert serviceverksted. Løse tau, som opphalertau, kan byttes ut av oppdretter så lenge de festes forsvarlig i tiltenkte punkt. Kontakt en av Egersund Net sine serviceavdelinger dersom det er usikkerhet rundt hva oppdretter kan og ikke kan utføre av vedlikehold og utskiftinger.

  8.2 Sjekkliste for rutinemessig ettersyn

  HubSpot Video


  Rutinemessig ettersyn har til hensikt å avdekke mulige skader og svakheter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Oppdretter må innarbeide disse punkt i sine driftsrutiner.

  Følgende punkt skal minimum inspiseres ukentlig, og loggføres:

   

  SJEKKPUNKT KONTROLL

  INNFESTING AV NOTPOSEN

  Sjekk at alle innfestingsløkker er festet til flytekragen på riktig måte, og at det ikke er gnag- eller filskader på synlig del av innfestingstau. Vær spesielt oppmerksom dersom innfestingstau blir liggende under gangrist, da det lett kan forekomme slitasje i dette punktet. 
  TOPPLØKKE Sjekk at løkken er helog ikke har tegn til belastning. Stor belastning i toppløkken kan være et tegn på feil med innfesting av innfestingsløkken. 
  TOPPTAU, HOVEDTAU, SIDETAU (SYNLIG DEL)  Sjekk at tauet ikke har bruddskade, klemskade eller andre tegn på at det er utsatt for gnag. Sjekk at det ikke er filskader eller hull i notlinet ved tauene. 
  HOPPENETT OG SYNLIG DEL AV NOTLIN UNDER HOVEDTAU Sjekk at det ikke er hull, eller tydelige filskader (oppflising av tråden). Sjekkspesielt område rundt innfestingspunkter. Sjekk at hoppenettet henger greit opptil rekkverk og at det ikke er unormalt store belastninger. 
  UTSPILINGSSYSTEM Se etter unormale tilstander av eventuelle utspilingssystem som er festet i flytekragen. Dersom tau/kjetting til slike utspilingssystem er slakk eller borte, kan det medføre økt belastning på notposen. 
  EKSTRAUTSTYR Sjekk at alt ekstrautstyr som er montert i eller ved notposen er festet på en måte som ikke kan skade notposen. 
  ANNET FISKESLAG INNE I NOTPOSEN Dersom det observeres annen type fisk inne i notposen, er det et tegn på at det kan være et mindre eller større hull i notlinet. Oppdretter må da rekvirere dykker eller bruke kamera/ROV til å inspisere notlin i side og bunn.

  8.3 Sjekkliste for særskilt ettersyn

  HubSpot Video


  Egersund Net anbefaler at notposen inspiseres visuelt, med dykker, kamera eller ROV minimum 1 gang hver 3. måned, og at dette tas med i oppdretter sine rutiner for ettersyn.

  Kontroll av notpose under vann gjennomføres etter montering, før det blir satt ut fisk. Det gjennomføres også inspeksjon etter skifte av notpose, og ved endringer av utspilingssystem, fortøyningsliner etc. Notpose skal også kontrolleres etter kraftig uvær eller andre uforutsette hendelser som kan ha forårsaket skade, samt etter utførte arbeidsoperasjoner som for eksempel avlusing. Er det mistanke om at noe kan være galt med notposen eller tilhørende komponenter, må det utføres inspeksjon.

  SJEKKPUNKT KONTROLL

  SIDETAU
  BUNNTAU
  KRYSSTAU
  MAGEBAND

  Sjekk at tauene ikke har skader eller andre tegn på at de har vært utsatt for gnag, på kritiske steder som ved utspilingssystem, dødfiskoppsamler og innfestingspunkt
  NOTLIN Sjekk at det ikke er hull eller tydelige tegn på gnag, for eksempel ved utspilingssystem. Kontroller spesielt områder rundt innfestingspunkt og rundt dødfisk-oppsamler. Dersom det observeres "rene" områder på en notpose som ellers er begrodd, kan dette være en indikasjon om at notposen har vært i kontakt med noe. Slike områder må inspiseres nøye. 
  INNFESTINGSPUNKT FOR UTSPILINGSSYSTEM Sjekk at notlin ved utspilingssystem er helt.
  Sjekk at utspilingssystemet henger skikkelig og at innfesting i notposen er korrekt. 
  For bunnringer er det viktig å unngå skjevheter, der forskjellig lengde på tau/kjetting fra flytekrage til bunnring kan gi store belastninger på selve notposen. 
  ENKELTLODD Skal henge slik at de kommer under notposen og ikke i kontakt med notlinet.
  SENTER BUNN Sjekk at alle komponenter i senter bunn er intakte. 

  8.4 Kontroll av notpose ved sertifisert serviceverksted

  En notpose skal inspiseres og kontrolleres av et sertifisert serviceverksted, i henhold til krav i NYTEK forskrift og NS 9415, innen 24 måneder etter at notposen ble tatt i bruk første gang. Dersom notposen blant annet tilfredsstiller standardens minimumskrav til bruddstyrke i nytt notlin, kan notposen godkjennes og benyttes i nye 24 måneder før neste inspeksjon av sertifisert serviceverksted. Dersom notlinet har en bruddstyrke på minimum 65 % (60 % for hoppenett) av krav til nytt notlin, kan notposen godkjennes og benyttes i inntil 12 måneder før neste inspeksjon av sertifisert serviceverksted. En notpose der bruddstyrken til notlinet er mindre enn 65 % av krav til nytt notlin innen samme dimensjons-klasse, skal kasseres.

  For at en notpose skal kunne benyttes i mer en 24 måneder etter at den ble tatt i bruk som ny, må oppdretter å sørge for at notposen får et gyldig servicekort som bekrefter at notposen fremdeles tilfredsstiller krav til bruk. Slikt servicekort kan kun utstedes av et serviceverksted som er sertifisert for denne type kontroller. Alle Egersund Net sine serviceavdelinger er sertifisert for denne type arbeid.

  Notposer på service vaskes normalt i 2 timer i vaskemaskin, og maksimalt i 4 timer - avhengig av hvor skitten notposen er. 
  Oppdretter må vurdere grad av renhet på notposen før innlevering til service, og anbefales rengjort før innlevering dersom den er veldig skitten.

  En kontroll ved sertifisert serviceverksted skal omfatte inspeksjon og testing av hele notposen. Dette omfatter visuell kontroll av tau, notlin, løkker etc. Det skal utføres kontroll av notlinet i henhold til gjeldende krav i NS 9415. Komponenter som er skadet eller tydelig svekket, skal byttes ut.

  Ved bruk av andre sertifiserte serviceverksted, kan opplysninger vedrørende detaljer og monterings- metoder fås ved henvendelse til en av Egersund Net sine serviceavdelinger.

  8.5 Logg

  KRAV
  Alt ettersyn og vedlikehold som utføres på en notpose skal loggføres.

  Logg skal minimum beskrive:

  • Utført handling (type ettersyn, rengjøring, vedlikehold eller reparasjon), med henvisning til plan og prosedyre.
  • Resultat etter utført handling
  • Nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling
  • Dato
  • Utførende person/institusjon
  • Underskrift

  8.6 Kassering/gjenbruk

  En notpose som ikke lenger oppfyller kravene til minimum bruddstyrke, eller er i en slik forfatning at det ikke lenger er tilrådelig at den brukes til oppbevaring av fisk, skal kasseres. Notposen er normalt produsert av nylon, polyester og tau, som i de fleste tilfeller kan gjenvinnes. Det er derfor viktig av notposen leveres til sertifisert serviceverksted som har returordning. Dette vil sikre at notposen blir ivaretatt på en hensikts- og miljømessig måte.

  Egersund Net sine serviceavdelinger har ordning for destruksjon og gjenbruk av brukte notposer, gjennom samarbeid med Norsk Fiskeriretur (Nofir). Nofir har etablert et retursystem for kasserte oppdrettsredskaper. Kasserte notposer leveres inn til Egersund Net sine serviceavdelinger. Her blir de vasket, desinfisert og pakket før de leveres til demontering og gjenvinning.

  8.7 Midlertidig utbedring for å forhindre rømming

  HubSpot Video


  Oppdretter må snarest iverksette midlertidig utbedring dersom det oppdages hull eller skader i notposen. Ved hull i notlin må man sørge for å at det blir brukt tråd med tilstrekkelig styrke, har man ikke tråd tilgjengelig kan strips brukes. En midlertidig utbedring anses ikke som reparasjon etter bestemmelsen i NYTEK-forskriftens §32, arbeidet må dermed vurderes av personell med dokumentert kompetanse. Personell fra Egersund Net sine avdelinger kan bistå med dette, i tillegg til råd og veiledning om nødvendig.

  Fremgangsmåte ved bruk av tråd, i henhold til skisser under:

  1. Start 3 stolper over hullet, og sett et dobbelt flaggstikk for å sikre knuten.
  2. Når en skal sy sammen et hull, er det viktig å gå langt nok inn i notlinet                (merket 1, 2, 3) for å unngå rakning.
  3. Lag et dobbelt halvstikk så tett som mulig, maksimal avstand er 10 cm.
  4. Avslutt sammensying av hullet med dobbelt flaggstikk.
  5. Gå tilbake to stolper og sett et dobbelt halvstikk for å sikre knuten.

   TIPS
   Dersom det benyttes strips ved midlertidig utbedring, anbefales det å bruke punkt 2 over.

  Prinsipp for gjennomføring av midlertidig utbedring av notlin:

      Dobbelt flaggstikk
      Dobbelt flaggstikk                                                                        

  Midlertidig utbedring 1
  Midlertidig utbedring 2
  Midlertidig utbedring 3
  Midlertidig utbedring 4